Glaschu 3–5 Bliadhna

Òganan Bhaile a’ Ghobhainn

Sràid Vicarfield, Baile a’ Ghobhainn

Glaschu G51 2DJ

Uairean fosglaidh: 08:00–18:00

3–5 bliadhna a dh’aois

’S e sgoil-àraich dheas-ghnàthaichte a th’ ann an Òganan Bhaile a’ Ghobhainn. Tha an sgoil-àraich air a dhealbhachadh ri bhith na h-àrainn bhàidheil bhlàth a bheir a h-uile càil don chloinn a dh’fheumas iad ri fàs is leasachadh, gus am bi an tòiseachadh as fheàrr air a’ bheatha aca mus tèid iad don sgoil.

Tha sreath de roghainnean ann bho Òganan dhut a-rèir d’ fheumalachdan is na tha thu fhèin ag iarraidh.

Air thùs is air thoiseach, tha sinn a’ tabhann phroifeiseantach cùramach air an deagh thrèanadh, a bhios ag obair fad an latha gus taic a thoirt don chloinn ’s iadsan ag ionnsachadh fo stiùireadh solta, cùram fa-leth, agus le gnìomhachasan leasachail. Gu sìmplidh, bu mhiann leinn gun ruig do phàiste àrd a chomais gus an tòisich e gu fìor mhath air slighe na beatha. Bidh a’ chlann a’ treòrachadh an cuid ionnsachaidh fhèin, agus bidh sinn a’ freagarrachadh nam planaichean againn a-rèir na thogas an ùidhe-san. Cuideachd, bidh sinn a’ brosnachadh cluiche air a’ bhlàr a-muigh cho tric ’s a bhios sin comasach. Tha sinn ag iarraidh gum fàs a’ chlann nar cùram ann am misneachd is tuigse cho math ri ann an comasan is buadhan.

Thèid greimeannan-bìdh, bainne no uisge, agus lòn teth a thoirt don chloinn aig an ionad. Bidh na tràthan ud beathachail is co-chothromach, agus thèid feumalachdan daitheid a shàsachadh mas iomchaidh sin.

Thig a dh’fhaicinn na bhios sinn a’ tabhann!

Glaschu 3–5 Bliadhna

Seiseanan Maoinichte

Leis gur e sgoil-àraich solaraiche com-pàirteach a th’ annainn, bidh sinn ag obair còmhla ri Comhairle Bhaile Ghlaschu gus 1,140 uairean a thìde maoinichte de dh’ionnsachadh is chùram-cloinne a lìbhrigeadh do phàistean eadar trì ’s còig bliadhna a dh’aois. Tha sin a’ ciallachadh gum faod a’ chlann seiseanan maoinichte frithealadh air feadh na bliadhna acadaimaigich (38 seachdainean). Thèid seiseanan a sholar a-rèir roghainn nam pàrantan agus faotainneachd. Faodaidh a’ chlann na seiseanan maoinichte a fhrithealachadh bhon chiad Diluain às dèidh an treas ceann-bliadhna.

Glaschu 3–5 Bliadhna

Seiseanan Dìolaidh

Bidh seiseanan làn-is paìrt-ùine rim faighinn, agus tha taghadh aig pàrantan air an t-àireamh is an t-seòrsa dhiubh a dh’fheumas iad, m.e. seiseanan sa mhadainn no feasgar a-mhàin, seiseanan fad an latha, no pàirt den t-seachdain, no fad na seachdain. Gabhaidh seiseanan air tàille a fhrithealadh aig pàistean bho an treas ceann-bliadhna a-mach.