Òganan – Cùram do Chloinn | Taic do Phàrantan

Fàilte gu Òganan!

Bidh Òganan a’ solar cùram-cloinne is foghlam sa Ghàidhlig den inbhe as àirde ann an àrainneachd shàbhailte thogarraich. ’S e ar rùn gum bi àite ga chruthachadh anns an tèid Gàidhlig a thogail tro chluiche is ionnsachadh. Bidh sinn a’ dèiligeadh ris a h-uile duine mar neach fa-leth. Tha sinn ag amas air foghlam cùram-cloinne barraichte tron Ghàidhlig a lìbhrigeadh – ri ar cloinn, fad am beatha.

Ar Gealladh do Phàrantan

Solaraichidh sinn àrainneachd spòrsail tron Ghàidhlig. Cumaidh sinn ris na h-inbhean as àirde de chùram is fhoghlam, agus bidh seo air a fhreagarrachadh ri ùidhean is feumalachdan do phàiste. ’S ionmhainn leinn gach pàiste, agus tha a bhith a’ toirt cùram dhaibhsan mar urram oirnne, bho thrì bhliadhna a dh’aois gu ruige an t-àm a thèid iad chun na h-àrd-sgoile.

The fhios gu bheil dithis chustamairean againn gach turas a chuireas sinn fàilte air teaghlach ùr – am pàiste is am pàrant. Tha sinn ag aithneachadh gur e eòlachain a’ phàiste a th’ anns na pàrantan, agus le sin nì sinn cinnteach gum bi an t-seirbheis bhuainn a’ coinneachadh fheumalachdan nam pàrantan cuideachd. Às dèidh dhut do cho-dhùnadh a ruigsinn, thèid sinn an urras nach fhaigh thu ach sàr-mhaitheas bho Òganan – ge b’ e sin san sgioba, sna goireasan, no sna gnìomhachasan a th’ againn.

Fàilte gu Òganan!

Bidh Òganan a’ solar cùram-cloinne is foghlam sa Ghàidhlig den inbhe as àirde ann an àrainneachd shàbhailte thogarraich. ’S e ar rùn gum bi àite ga chruthachadh anns an tèid Gàidhlig a thogail tro chluiche is ionnsachadh. Bidh sinn a’ dèiligeadh ris a h-uile duine mar neach fa-leth. Tha sinn ag amas air foghlam cùram-cloinne barraichte tron Ghàidhlig a lìbhrigeadh – ri ar cloinn, fad am beatha.

“ ’S e àrainneachd ionnsachadh na Gàidhlig a th’ ann far am bi a h-uile duine a’ cur a’ chànain gu feum ann an sreath de shuidheachaidhean nàdarra ’s chan ann a-mhàin sa chlas.”

CEANNARD-SGOILE

Ar Gealladh do Phàrantan

Solaraichidh sinn àrainneachd spòrsail tron Ghàidhlig. Cumaidh sinn ris na h-inbhean as àirde de chùram is fhoghlam, agus bidh seo air a fhreagarrachadh ri ùidhean is feumalachdan do phàiste. ’S ionmhainn leinn gach pàiste, agus tha a bhith a’ toirt cùram dhaibhsan mar urram oirnne, bho thrì bhliadhna a dh’aois gu ruige an t-àm a thèid iad chun na h-àrd-sgoile.

The fhios gu bheil dithis chustamairean againn gach turas a chuireas sinn fàilte air teaghlach ùr – am pàiste is am pàrant. Tha sinn ag aithneachadh gur e eòlachain a’ phàiste a th’ anns na pàrantan, agus le sin nì sinn cinnteach gum bi an t-seirbheis bhuainn a’ coinneachadh fheumalachdan nam pàrantan cuideachd. Às dèidh dhut do cho-dhùnadh a ruigsinn, thèid sinn an urras nach fhaigh thu ach sàr-mhaitheas bho Òganan – ge b’ e sin san sgioba, sna goireasan, no sna gnìomhachasan a th’ againn.

Òganan – Cùram do Chloinn | Taic do Phàrantan

Na Tràth-bhliadhnaichean

’S e cluiche is foghlam leis a’ phàiste san teas-mheadhan a stiùiricheas ar dòigh-obrach a thaobh ionnsachaidh is teagaisg – bidh sin na chothrom ri fidricheadh, cluich, agus ri fàs ann an àrainneachd shàbhailte dìonta.

Òganan – Cùram do Chloinn | Taic do Phàrantan

Cùram-cloinne às dèidh na sgoile

Gnìomhachasan freagarrach a-rèir aois, goireasan barraichte, agus tha an acainn air a dhealbhachadh a thoirt leasachadh air do phàiste sa h-uile dòigh sa ghabhas.

Òganan – Cùram do Chloinn | Taic do Phàrantan
Òganan – Cùram do Chloinn | Taic do Phàrantan

Na Tràth-bhliadhnaichean

’S e cluiche is foghlam leis a’ phàiste san teas-mheadhan a stiùiricheas ar dòigh-obrach a thaobh ionnsachaidh is teagaisg – bidh sin na chothrom ri fidricheadh, cluich, agus ri fàs ann an àrainneachd shàbhailte dìonta.

Cùram-cloinne às dèidh na sgoile

Gnìomhachasan freagarrach a-rèir aois, goireasan barraichte, agus tha an acainn air a dhealbhachadh a thoirt leasachadh air do phàiste sa h-uile dòigh sa ghabhas.

Òganan – Cùram do Chloinn | Taic do Phàrantan

Clubaichean nan Saor-làithean

Prògram ùidheil làn cluiche, spòrs, agus ealain is obair-làimhe. Leigidh e leis a’ chloinn a bhith sgiobalta, a lorg charaidean ùra, agus a thoirt seachad ùine mhath dha-rìribh air feadh saor-làithean na sgoile.

Seo Beachd nam Pàrantan Againn

“’S fìor thoil le mo phàiste Òganan. Chanainn gur e siud a’ phàirt den latha as annsa leis, agus uaireannan bidh e air a chur mun cuairt airson ’s mise ga thogail às! Cumaibh a’ dol an t-sàr-obair agus taing mhòr dhuibh!”

Pàrant Clas 5 – Bun-sgoil Taobh na Pàirce

“Tha an t-seirbheis a h-uile sian a bha mi an dòchas gum biodh i. Tha i a’ cruthachadh àite sàbhailte spòrsail dhan chloinn fhèin, agus dha na pàrantan, ’s e deagh luach an airgid a th’ innte.”

Pàrant Clas 3 – Bun-sgoil Ghleann Dail

“Bha dithis de mo phàistean aig cluba nan saor-làithean agus bha fìor dheagh spòrs aca le tòrr ghnìomhachasan is chuairtean air am planadh gu math.”

Pàrant Cluba nan Saor-làithean

“Tha mi glè thoilichte airson mo nighinn ’s gu bheil e comasach dhi Gàidhlig a chlunntinn ’s a bhruidhinn ann an suidheachadh sòisealta taobh a-muigh air an t-seòmar-teagaisg.”

Pàrant Clas 2 – Bun-sgoil Bhaile a’ Ghobhainn

“Tha mi aig mullach mo shòlais le cùram sgioba nan tràth-bhliadhnaichean aig Òganan. ’S e brod nan sgoiltean-àraich a th’ ann an tè seo! Tha mo phàiste air blàthachadh on a thòisich i, agus bheir e iongnadh orm a cluinntinn bruidhinn sa Ghàidhlig. Seach gu bheil mi nam phàrant a bhios ag obair, tha mi làidir den bheachd gu bheil earbsa ris an àite a dh’fhàgas tu do phàiste glè chudromach agus gu bheil thu cinnteach gum bi e sona, sàbhailte, is dìonta ann an sin!”

Pàrant Ro-sgoilearan – Bun-sgoil Taobh na Pàirce

“Tha meas aig an luchd-obrach air na nì iad, agus tha seo follaiseach ann an sunnd na cloinne aig Òganan. Bidh mo phàiste a’ gearain rium, ma bhios mi ga togail ro thràth. Nam bheachdsa, ’s e deagh chomharra a tha siud.”

Pàrant Clas 7 – Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Na h-Àiteachan Againn

Òganan Dhùn Èideann

Òganan Dhùn Èideann

Òganan Ghlaschu

Òganan Ghlaschu

Òganan Bhaile a' Ghobhainn

Òganan Bhaile a' Ghobhainn

“Tha ar nighean glè thoilichte, agus tha fiughair nas motha aice ri bhith aig Òganan na san sgoil fhèin. Nam bheachdsa, ’s e dearbhadh a tha sin air an obair a nì an sgioba agus air an t-suidheachadh a chruthaicheas iad.”