Dùn Èideann

Òganan Dhùn Èideann

Bun-sgoil Taobh na Pàirce, 139b Rathad Bonnington

Dùn Èideann, EH6 5NQ

Uairean fosglaidh: 08:0017:50

Cluba na Bracaist

08:0008:50

Tha fòcas cluba na bracaist aig Òganan air tòiseachadh an latha san dòigh cheirt. Tha sinn ag amas air a’ ghluasad bho dhachaigh gu cùram-cloinne is chun na sgoile a dhèanamh cho furasta sìmplidh ’s a ghabhas. Bu mhath leinn gum bi tòiseachadh an latha agaibh socair mar seo. Bidh do phàiste a’ faighinn bracaist ma thogras e i, agus daonnan bidh gnìomhachas air choreigin a’ dol air adhart ri ùidh a dhùsgadh sna niùronan òga ud. Coisichidh ball-sgioba còmhla ri gach pàiste chun an àite-chruinneachaidh ainmichte aca aig toiseach latha na sgoile.

Dùn Èideann

Seisean goirid C1/2

14:4515:20

Bidh latha na sgoile do chloinn Clas 1 is 2 a’ crìochnachadh nas tràithe na an còrr den sgoil, agus gach latha bidh luchd-obrach Òganan gan coinneachadh ’s iadsan a’ fàgail a’ chlais aca. Faodaidh pàrantan an seisean seo a-mhàin a chlàradh, no ’s urrainn don chloinn tighinn còmhla ris na caraidean aca gu cluba às dèidh na sgoile.

Dùn Èideann

Cluba às dèidh na Sgoile

15:2017:50

Tha an cluba às dèidh na sgoile ann gus beagan fois às dèidh na sgoile a thoirt dod phàiste. Bidh sinn a’ cruthachadh àite anns am faod iad fois a ghabhail, spòrs fhaighinn, agus còmhla ri clann eile a mheasagachadh. Dh’fhaodadh seo a bhith a’ cluich gèama ball-coise no speilpean, a’ gabhail pàirt ann an cluba ciad-fhuasgladh, no a’ seinn òran ‘s àm a’ Mhòid a’ teannadh oirnn. Tha iomadach dòigh ann ri ùine mhath dha-rìribh a chur seachad còmhla ri caraidean às dèidh na sgoile. Ma bu mhath leat gun toir sinn taic dod phàiste le leughadh no obair-dhachaigh, cuiridh sinn sin san àireamh cuideachd.

Bidh greim-bìdh fallain ga thabhann dod phàiste agus thèid aige air deochan is measan a ghabhail uair sam bith air feadh an t-seisein.

Cuideachd, bidh an cluba às dèidh na sgoile ag oibreachadh à Sgoil Pàirc Pilrig a tha 4 mionaidean de choiseachd air falbh thairis air a’ phàirc. Tha an seòmar Òganain a’ fosgladh air raointean farsaing agus tha iad seo nan àrainneachd bheirteach làn bòidhchead nàdarra air an taobh a-muigh.