230919_Seasonal banners-02 GD
230919_Seasonal banners-02 GD

Fàilte gu cuairt-litir an t-samhraidh againn!

Tha sinn an dòchas gun lorg sibh i làn de dh’fhiosrachadh ùidhmhor, agus gun toir i seallagan dhuibh air na gnìomhachdan dùsgach a bhios a’ tachart aig Òganan.

CROPPED bg 1

Leis gu bheil a’ ghrian a’ deàrrsadh an-dràsta, tha sinn a’ sùileachadh gun toir sinn brod ar n-ùine a’ cluich air a’ bhlàr a-muigh air feadh nan suidheachaidhean uile againn.

Eadar a’ cur seachad a’ mhothaid de dh’ùine san raon-chluiche agus a’ planadh chuairtean don phàirc is a dh’àitichean nas fhaide air falbh, ‘s e ar n-amas gum meal sinn amannan beartachadh cruthachail  ann an àile ùr is ann an nàdar.

Bithibh deiseil son ràith loma-làn de thaisgealadh is dhàna-thursan!

Aig Òganan, tha sinn an geall air sìor-leasachadh, agus le sin tha beachdan phàrantan is luchd-cùraim glè chudromach is luachmhor dhuinn ann an stiùireadh nan cleachdaidhean againn. ‘S ann buileach feumail dhuinn a tha ur comhairle is beachd-smuaintean agus sinne a’ sìor-shireadh ris na seirbheisean againn a chur am feabhas.

Tha an sgioba againn a’ strì ri àrainneachd shàbhailte spòrsail fhàilteachail a chruthachadh don chloinn nar cùram. Tha sinn taingeil agus nur comain gu mòr airson ur taice leantainnich is ur n-earbsa annainn.

Còmhla ri chėile, ‘s urrainn dhuinn cumail a’ dol a’ solar na h-ama as fheàrr a dh’fhaodas do ur cloinn.

CROPPED Room Edin 2

Fàilte gu cuairt-litir an t-samhraidh againn!

Tha sinn an dòchas gun lorg sibh i làn de dh’fhiosrachadh ùidhmhor, agus gun toir i seallagan dhuibh air na gnìomhachdan dùsgach a bhios a’ tachart aig Òganan.

Leis gu bheil a’ ghrian a’ deàrrsadh an-dràsta, tha sinn a’ sùileachadh gun toir sinn brod ar n-ùine a’ cluich air a’ bhlàr a-muigh air feadh nan suidheachaidhean uile againn.

Tha sinn an dòchas gun lorg sibh i làn de dh’fhiosrachadh ùidhmhor, agus gun toir i seallagan dhuibh air na gnìomhachdan dùsgach a bhios a’ tachart aig Òganan.

Leis gu bheil a’ ghrian a’ deàrrsadh an-dràsta, tha sinn a’ sùileachadh gun toir sinn brod ar n-ùine a’ cluich air a’ bhlàr a-muigh air feadh nan suidheachaidhean uile againn.

CROPPED bg 1
CROPPED bg 1

Eadar a’ cur seachad a’ mhothaid de dh’ùine san raon-chluiche agus a’ planadh chuairtean don phàirc is a dh’àitichean nas fhaide air falbh, ‘s e ar n-amas gum meal sinn amannan beartachadh cruthachail  ann an àile ùr is ann an nàdar. Bithibh deiseil son ràith loma-làn de thaisgealadh is dhàna-thursan!

Aig Òganan, tha sinn an geall air sìor-leasachadh, agus le sin tha beachdan phàrantan is luchd-cùraim glè chudromach is luachmhor dhuinn ann an stiùireadh nan cleachdaidhean againn.

‘S ann buileach feumail dhuinn a tha ur comhairle is beachd-smuaintean agus sinne a’ sìor-shireadh ris na seirbheisean againn a chur am feabhas.

CROPPED Room Edin 2
CROPPED Room Edin 2

Tha an sgioba againn a’ strì ri àrainneachd shàbhailte spòrsail fhàilteachail a chruthachadh don chloinn nar cùram. Tha sinn taingeil agus nur comain gu mòr airson ur taice leantainnich is ur n-earbsa annainn. Còmhla ri chėile, ‘s urrainn dhuinn cumail a’ dol a’ solar na h-ama as fheàrr a dh’fhaodas do ur cloinn.

Tha an sgioba againn a’ strì ri àrainneachd shàbhailte spòrsail fhàilteachail a chruthachadh don chloinn nar cùram. Tha sinn taingeil agus nur comain gu mòr airson ur taice leantainnich is ur n-earbsa annainn. Còmhla ri chėile, ‘s urrainn dhuinn cumail a’ dol a’ solar na h-ama as fheàrr a dh’fhaodas do ur cloinn.

Pages: 1 2 3 4 5 6